Doelstelling VVN

Doelstelling Stichting voor Vluchtelingen en Nieuwkomers Cuijk

 • Het behartigen van de belangen van vluchtelingen*
 • Het ondersteunen van vluchtelingen bij hun voorbereiding op het inburgeringsexamen
 • Het ondersteunen van vluchtelingen bij hun integratie en participatie binnen de Nederlandse samenleving
 • Het bevorderen van het maatschappelijk draagvlak.

Doelgroep
De doelgroep zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus, die ten gevolge van de rijkstaakstelling in de gemeente Cuijk gehuisvest zijn.

Ad 1) Belangenbehartiging van vluchtelingen
De Stichting is op de eerste plaats belangenbehartiger van vluchtelingen. Zij komt op voor de belangen van vluchtelingen bij maatschappelijke organisaties, overheidsinstanties en verenigingen.

Ad 2) Het ondersteunen van vluchtelingen bij hun voorbereiding op het inburgeringsexamen
Het leren van de Nederlandse taal is van cruciaal belang.

Taal en culturele achtergrond van de doelgroep zijn verschillend. Zij zijn verplicht te integreren en te participeren binnen de Nederlandse samenleving. Hierbij is het geven van extra hulp door vrijwilligers bij het opbouwen van een nieuw bestaan onontbeerlijk.

Steun is nodig bij het leren van de Nederlandse taal.

Ad 3) Het ondersteunen van de doelgroep bij hun integratie en participatie in de Nederlandse samenleving

Vluchtelingen moeten zo spoedig mogelijk meedoen aan onze samenleving.De activiteiten van de VVN zijn erop gericht dat vluchtelingen zo snel mogelijk zelfstandig en onafhankelijk zijn en als volwaardig burger deel uitmaken van onze samenleving.

De Stichting VVN ondersteunt bij:

 1.  het leren van de Nederlandse taal
 2. een succesvolle deelnamen aan de samenleving
 3. het opbouwen van een sociaal netwerk
 4. het geven van advies bij het zoeken naar opleiding en werk.

De Stichting houdt een wekelijks spreekuur, waarbij met name maatschappelijke ondersteuning van cliënten prioriteit heeft.Het gaat daarbij o.a. om:

 1. hulp bij financiële problemen
 2. hulp bij het invullen van een wirwar aan formulieren
 3. hulp bieden bij alledaagse problemen
 4. verwijzingsfunctie naar diverse hulpinstanties.

Ad 4) Het bevorderen van het maatschappelijk draagvlak

De Stichting streeft ernaar onder de bevolking van de gemeente Cuijk het maatschappelijk draagvlak voor vluchtelingen te vergroten en de houding ten opzichte van de doelgroep positief te beïnvloeden.

Zij wil dit onder meer bereiken door:

 1. deelname aan verschillende lokale manifestaties
 2. het organiseren van integratiebevorderende activiteiten
 3. het adviseren van instanties en verenigingen op het gebied van integratie en interculturalisatie
 4. het beïnvloeden van de publieke opinie.

*) Bij het lezen van het woord vluchteling c.q.vluchtelingen wordt bedoeld vluchteling c.q. vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Oktober 2019